Ons Kinderdagverblijf houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het privacyreglement van het Helpernest staat hoe wij omgaan met privacygevoelige informatie en persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden. Hieronder kunt u ons privacyreglement lezen.

Dit is het privacyreglement van VOF kinderdagverblijf het Helpernest, gevestigd te 9721 AJ Groningen, aan de Verlengde Hereweg 107, hierna: Het Helpernest, www.helpernest.nl

Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of contactformulieren op onze website, plaatsingsovereenkomsten, contractformulier, arbeidsovereenkomsten of sollicitatiebrieven. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en werknemers en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Helpernest is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en noodpersonen. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Ouders 
Naam
Adresgegevens
Telefoon (vast, mobiel, werk)
Email
BSN
Bankrekeningnummer
Jaaropgave kinderopvang
IP-adres van een websitebezoeker

2

Kind
Naam
Adresgegevens
Geslacht
BSN
Geboortedatum
Dagboek met observaties van uw kind
Fotoschrift met foto’s en verslagjes van uw kind
Overige gegevens als medische gegevens, toestemming buiten slapen, uitstapjes, veilig slapen etc.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, zijn op de verwerking van deze persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind kan zonder uw toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het Helpernest. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens en de persoonsgegeven van uw kind te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind voor de volgende doelen

Bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind
Contracten op te maken en uw aanvraag af te handelen
Het BSN-nummer van de ouders en het kind zal worden gebruikt om bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag aan te vragen
Facturering van kinderopvang en afhandeling van een betaling
Het verzenden van onze facturen, nieuwsbrieven en berichten
U te kunnen bellen of e-mailen ter uitvoering van onze dienstverlening
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

3

Om onze diensten aan u te verlenen, bijv. via onze website, via het digitale KOVnet en/of ons accountantskantoor.
Ter uitvoering van toetsing en inspectie: denk aan een GGD-inspecteur, interne- en externe auditoren

Wij bewaren uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

Dit betekent in ieder geval dat wij:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn omschreven in dit privacybeleid;
• de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor kwalitatief goede kinderopvang;
• persoonsgegevens alleen met uw toestemming gebruiken en verwerken;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze (met uw toestemming) zijn verstrekt;
• persoonsgegevens en (privacy)gevoelige informatie bewaren op met wachtwoorden beschermde computers, iPads.
• foto’s van kinderen alleen met uw toestemming gebruiken voor bijv. nieuwsberichtjes en in het digitale schriftje van uw kind. Op facebook gebruiken we geen foto’s waarop kinderen herkenbaar staan afgebeeld.
• zorgvuldig omgaan met het gebruik van KOVnet, welke wij bij het Helpernest gebruiken voor onder andere onze kindadministratie en planning. De leidinggevenden hebben volledige inzage in de gegevens. De leidsters hebben alleen inzicht in de kind gerelateerde gegevens. KOVnet is beveiligd met een wachtwoord;
• beroepsgeheim hanteren;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

4

Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw kind kunnen worden gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u of uw kind herleidbaar.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken op onze website gebruik van o.a. functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben. Op onze Helpernest website maken we gebruik van de externe link Facebook.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind sturen naar info@helpernest.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

5

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 050-5261690 of via info@helpernest.nl